คำถามข้อที่ 1
๑. หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ (Thailand Annual International Training Courses – AITC) ถือเป็นหลักสูตรประเภทใด?