คำถามข้อที่ 1
๑. ประโยชน์ของโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยมีต่อกลุ่มประเทศใดบ้าง?