อาสาสมัครกับการเสริมสร้างความร่วมมือและคำตอบสำหรับการพัฒนา

อาสาสมัครกับการเสริมสร้างความร่วมมือและคำตอบสำหรับการพัฒนา

02 พฤศจิกายน 2563

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับท้องถิ่น โดยให้คำแนะนำด้านเทคนิคในด้านการพัฒนาหลัก
ได้แก่ การเกษตร การสาธารณสุข เทคโนโลยีการศึกษา การช่างไม้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น และการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอกย้ำประเด็นความร่วมมือพัฒนาประเทศไทยจากประชาชนสู่ประชาชน

โปรแกรมนี้แสดงถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับโลกในการเป็นอาสาสมัครตามที่อธิบายไว้

“South-South Volunteering as a Driving Force for Development: Experiences from Asia and the Pacific”

โดยโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ (UNV) สำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้ ใต้ (UNOSSC) และสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศไทย (TICA) กระทรวงการต่างประเทศนอกเหนือจากพันธกิจของโปรแกรมในการ

“ปลูกฝังมิตรภาพและความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่างประชาชนในประเทศไทยและพันธมิตรเพื่อการพัฒนาของเรา”

โปรแกรม FFT ยังช่วยให้มั่นใจว่าโครงการจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทย แท้จริงแล้ว ยังส่งเสริมรูปลักษณ์ใหม่ของความร่วมมือในการพัฒนาผ่านมุมมองของการเป็นอาสาสมัคร ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางการเป็นอาสาสมัครมักจะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ครั้งแรกของการมีส่วนร่วมของคนหนุ่มสาวนอกจากนี้ยังเป็นวิธีสร้างทักษะสำหรับใช้ในการจ้างงานในอนาคต และดำเนินการในประเด็นที่มีความสำคัญต่อเยาวชน เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สันติภาพ ความเท่าเทียมทางเพศ และการเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจ

ผู้คนกว่าพันล้านคนทั่วโลกเป็นอาสาสมัคร และประมาณหนึ่งในสามของคนหนุ่มสาวรายงานว่าพวกเขากำลังเป็นอาสาสมัคร – เกือบ 600 ล้าน คนทั่วโลกโครงการ FFT ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะของคนหนุ่มสาวผ่านประสบการณ์ของพวกเขาซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของอาสาสมัครในฐานะกระบวนการเรียนรู้แบบสองทาง ระหว่างที่ได้รับมอบหมายอาสาสมัครจะพัฒนาทักษะ เพิ่มความเข้าใจในการพัฒนา และรับประสบการณ์ระดับนานาชาติตามลำดับความสำคัญของชาติ โดยผ่านโครงการนี้ เยาวชนไทยอายุ 22-35 ปี ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย ได้คัดเลือกและเตรียมไปทำงานต่างประเทศในฐานะอาสาสมัคร FFT