หุ้นส่วนกับภูมิภาคทั่วโลก

ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออก

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
(Japan International Cooperation Agency JICA)

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีมานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 โดยเริ่มต้นจากการให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมโทรคมนาคมของ กระทรวงศึกษาธิการ และการจัดตั้งสถาบันวิจัยไวรัสของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (Official Development Assistance) ผ่านหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศ คือ Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุ่นโดยให้ทุนฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น

ต่อมาญี่ปุ่นได้ให้ความร่วมมือแก่ประเทศไทยในฐานะที่เป็น “Upper-Middle-Income Country” และมุ่งเน้น “the New Growth Strategy” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ของประเทศไทยนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน และความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์และความร่วมมือในภูมิภาค

รัฐบาลไทยและญี่ปุ่นได้ลงนามในกรอบความร่วมมือแบบหุ้นส่วนระหว่างกัน (Japan-Thailand Partnership Programme-JTPP) เมื่อปี 253 เพื่อร่วมกันสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆโดยเฉพาะประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยการ จัดหลักสูตรฝึกอบรมในประเทศไทยให้แก่ ประเทศที่สาม (Third Country Training Programme-TCTP) และการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานในประเทศที่สาม (Third Country Expert Programme-TCEP) จึงทำให้ความร่วมมือระยะหลังเป็นในลักษณะหุ้นส่วนไตรภาคี

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี
(Korea International Cooperation Agency:KOICA)

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศและ KOICA

ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding between KOICA and TICA to Strengthen Partnership for International Development Cooperation เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนหลักการหุ้นส่วน มีกิจกรรมความร่วมมือทั้งในรูปทวิภาคีและไตรภาคี อาทิ การส่ง ผู้เชี่ยวชาญ/อาสาสมัครการจัดฝึกอบรม ทุนการศึกษาอบรม โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการวิจัย

ภายหลังการลงนามใน MOU ดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้จัดทำ Action Plan จำนวน2ฉบับ ได้แก่ ค.ศ. 2014-2016 และ 2020-2022

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการพัฒนาโดยได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ร่วมกันให้แก่ประเทศอาเซียนและอื่นๆ เช่น ด้านสาธารณสุข Rural Development,Sustainable Community Development, Integrated Healthcare Management based on Primary Healthcare and Health System StrengtheningApproach, COVID-19 Webinar for Healthcare Professionals in ASEAN Countries

ความร่วมมือที่โดดเด่นอีกด้านกับ KOICA คือโครงการอาสาสมัคร ซึ่งไทยได้ต้อนรับอาสาสมัครเกาหลีเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่างๆ ของไทย

ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาความร่วมมือกับชิลี

ไทยกับซีลีมีความร่วมมือในลักษณะไตรภาคีทั้งโครงการด้านการพัฒนาและจัดหลักสูตรฝึกอบรม

อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือไตรภาคีไทย ซิลีให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในหัวข้อ Thai-Chilean Joint Project 2019 Workshop on Strategic and Financial Intelligence: Best Practices for EnhancingFUI’s role in Preventing and Detecting of ML/FT เมื่อปี 2562
หลักสูตรด้าน Public Administration แก่อินโดนีเซีย หลักสูตร Chile-Thailand International Workshop on Trade Policy for ASEAN Members เมื่อปี 2564
หนึ่งในโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรกับซิลีที่ประสบความสำเร็จ คือ โครงการควินัว โดยริเริ่มในปี 2556 ภายใต้กรอบความร่วมมือร่วมกับไทยในด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ให้พืชควินัวเป็นที่รู้จักในไทย

ล่าสุด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (นางอุรีรัชต์ เจริญโต) กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายอเล็กซ์ ไกเกอร์ ซอฟเฟีย เอกอัครราชทูตชีลีประจำประเทศไทยเดินทาง ไปศึกษาดูงานสถานีเกษตรหลวงปางดะ
อำเภอสะเมิงใต้ จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อหารือผลจากความสำเร็จในการค้นคว้าวิจัยและส่งเสริมการปลูกควินัวในประเทศไทย

ไทยและซิลีเห็นพ้องกันที่จะต่อยอดและขยายความร่วมมือ โดยจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในหัวข้อ Workshop on Chilean Quinoa in Thailand for ASEAN Member States ภายใต้แผนความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาไทย ซิลี ระยะ 3 ปี นอกจากนี้จะได้พิจารณาบรรจุการขยายผลความร่วมมือด้านควินัว ต่อไปยังการพัฒนาด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์และความร่วมมือด้านการเกษตรไปยังสาขาอื่นๆ ที่ซิลีมีความเชี่ยวชาญ
ในแผนความร่วมมือระยะ 3 ปี ฉบับใหม่ (2565-2567)

ในวาระที่ไทยและซิลีฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2565 จึงเห็นว่าควรนำเสนอความสำเร็จของโครงการความร่วมมือด้านการปลูกพืชควินัว โครงการ Flagship ของการฉลองโอกาสสำคัญดังกล่าว

ความร่วมมือกับภูมิภาคอเมริกาเหนือองค์การ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
(United States Agency for International Development-USAID)

รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย – สหรัฐอเมริกา
เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1977 โดยมี USAID เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของฝ่ายสหรัฐอเมริกา

กระทั่งได้ยุติการให้ความช่วยเหลือต่อไทยเมื่อปี ค.ศ. 1996 เนื่องจากระดับการพัฒนาในไทยมีความก้าวหน้าขึ้นต่อมา USAID ได้กลับมาเปิดสำนักงาน USAID Regional Development Mission for Asia (USAID/RDMA) ในไทย เมื่อปี ค.ศ. 2004 ซึ่งเป็นส านักงานระดับภูมิภาคสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย อาทิ โครงการเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การค้าสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติ และสาธารณสุข เช่น HIV มาเลเรีย วัณโรค ไข้หวัดนก

โครงการ
SERVIR-Mekong Project

โครงการ
ด้านสาธารณสุขและโรคติดต่อ

โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพ
ของเยาวชนในภาคใต้

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกามีทั้งในระดับภูมิภาคและไตรภาคีโดย ได้ดำเนินโครงการระดับภูมิภาคร่วมกันในสาขาต่างๆอาทิ สิ่งแวดล้อม พลังงาน สาธารณสุข การค้า การลงทุนและสังคม (ต่อต้านการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้าน การลักลอบค้าสัตว์ป่า) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยดำเนิน โครงการในประเทศไทย

ในส่วนความร่วมมือไตรภาคี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ USAID/RDMA ได้ร่วมกันลงนามในเอกสาร Strategic Partnership for Development Cooperation in Asia เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564

How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
previous arrow
next arrow
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
previous arrow
next arrow

ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดทำแผนงานความร่วมมือไตรภาคีใน5สาขา ได้แก่

(1) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
(2) ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
(3) ความร่วมมือด้านสาธารณสุข
(4) ความร่วมมือด้านสังคมและ
(5) ความร่วมมือด้านทรัพยากรมนุษย์

ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคยุโรป

เยอรมนีและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
(Deutsche Gesellschaft fur InternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH)

ไทยและเยอรมนี้ได้ลงนามความตกลงแม่บทในปี ค.ศ. ๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๕๑๓) เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันมาจนถึงปัจจุบัน ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาไทย-เยอรมัน ครอบคลุมหลายสาขาในระดับทวิภาคีและภูมิภาค อาทิ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา/การอาชีวศึกษา
(Regional Cooperation Programme to Improve the Quality and Labour Market Orientation of Technical and Vocational Education and Training: RECOTVET) การเกษตรและอาหาร

ในส่วนความร่วมมือไตรภาคี รัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมนีได้ลงนามใน Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany regarding Joint Development Cooperation with Third Countries through a Partnership Programme
เมื่อปี ค.ศ. 2008 (2551) ในสาขาสำคัญๆ โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญสำหรับโครงการเพื่อการพัฒนา
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การฝึกอบรมให้กับประเทศที่สาม เช่น หลักสูตร Third Country Training Programme on Strengthening of Measurement Standards Institutions of CLMV Countries towards ASEAN Integration หลักสูตร หลักสูตร Strengthening Cooperative and SMEs in Central Vietnam

นอกจากนี้ ยังมีโครงการเพื่อการพัฒนาที่โดดเด่นในหลายประเทศ เช่น โครงการความร่วมมือไตรภาคี ไทย – เยอรมนี – มองโกเลีย
(The Application of the SufficiencyEconomy Philosophy (SEP) in Promoting Sustainable Tourism and Sustainable Development in Mongolia) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น

ความร่วมมือกับลักเซมเบิร์ก

ไทยกับลักเซมเบิร์กได้ลงนาม
Letter of Understanding (LOU)
ระหว่างกันเมื่อเดือนตุลาคม 2563

หลังจากนั้น ฝ่ายไทยกับ Luxembourg Agency for Development Cooperation (LuxDev) และ University of Health Science หรือ
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว ได้หารือร่วมกันและเห็นพ้องจัดฝึกอบรมหลักด้านสาธารณสุขในด้านสำคัญๆอาทิ
หลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบออนไลน์

หัวข้อ Neurology for Health Personnel เมื่อปี 2564 และ Nursing Assessment
and Intervention in Pregnant with Hypertensive Disorder for
Midwives

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรอื่นๆ เพื่ออบรมบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง) ในโรงพยาบาล3แขวงของ สปป.ลาว ได้แก่ โรงพยาบาลแขวงเวียงจันทน์ คำม่วน และบอลิคำไซ

ความร่วมมือกับสวีเดน

ไทยกับสวีเดนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนา (Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Kingdom of Sweden on Tripartite Development Co-operation) เมื่อ เดือนกันยายน 2548

How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
previous arrow
next arrow
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
previous arrow
next arrow

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในสาขาที่ ทั้งสามฝ่าย (ไทย-สวีเดน-ประเทศผู้รับ) มีความพร้อมและเป็นประเด็นท้าทายของภูมิภาคได้แก่
สิ่งแวดล้อม/ป่าไม้ การค้ามนุษย์ HIV/AIDS และการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเจรจาทางการค้า และกฎ/ระเบียบทางการค้าในรูปแบบของการฝึกอบรม สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยรวมประเด็นที่เกี่ยวกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยเรื่อง สิทธิมนุษยชน และด้านธรรมาภิบาล

ต่อมา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สนง. กองทุนสนับสนุนการวิจัย สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย และ Uppsala University ได้ลงนามใน Memorandum of Understanding between Thailand International Development Cooperation Agency; The Thailand Research Fund, Thailand and Uppsala University: The Internaitonal Science Programme, Sweden in Agreement with the Swedish International Development Cooperation Agency, Sweden on Joint Fellowship Programme for Doctoral Studies
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 (2015) เพื่อเป็นกรอบการสนับสนุนทุนศึกษา

ระดับปริญญาเอกให้แก่กลุ่มประเทศที่มีรายได้ประชาชาติน้อยในภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสาขา Basic Science ปีละ3ทุน (ไม่กำหนดโควตาว่าจะต้องเป็นประเทศละ 1 ทุน)

ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคออสเตรเลียกับออสเตรเลีย

เมื่อปี 2532 (ค.ศ. 1989 ไทยและออสเตรเลียได้ลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนา

ซึ่งเริ่มมาจากการให้ความช่วยเหลือตามแผนโคลัมโบ และพัฒนาต่อมาเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบทวิภาคีการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลียแก่ไทย จะเน้นด้านการเกษตร การศึกษา สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อมาในปี 2545
(ค.ศ. 2002) ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandumof Understanding: MOU) ว่าด้วยความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนา (Trilateral Development Cooperation)

ปัจจุบัน ไทยและออสเตรเลียอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
ASEAN-Australia Counter -Trafficking (ASEAN-ACT)
ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ออสเตรเลียจัดให้แก่ประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (2561-2571)

ดำเนินโครงการใน7ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนิเซีย สปป.ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กระบวนการยุติธรรมในเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียนเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ มีบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์และปกป้องสิทธิมนุษยชนของเหยื่อ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้มีพิธีลงนามเอกสารโครงการดังกล่าว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561