หุ้นส่วนความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนากับสหประชาชาติ

หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับสหประชาชาติ

ไทยกับสหประชาชาตินับเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนากันมาอย่างยาวนาน โดยได้ใช้ความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในหลากหลายมิติ และกลุ่มสาขาที่เปราะบาง โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สหประชาชาติ

สำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UN Office for South-South Cooperation -UNOSSC)
และคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-ESCAP)

UNOSSC และ ESCAP เป็นเจ้าภาพร่วมกับไทยในการจัดงาน Global South-South Development Expo ในปี ค.ศ. 2022 (GSSD Expo 2022) ซึ่งเป็นการจัดงาน GSSD Expo ครั้งที่ 11 และเป็นครั้งแรกในภูมิภาค UNOSSC และ ESCAP เป็นคู่ร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคีกับไทยที่เข้มแข็งมาโดยตลอด UNOSSC และไทยได้ร่วมมือด้านการพัฒนาในหลายด้าน อาทิ โครงการยืมตัวข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ เอเชียและแปซิฟิก ทั้งนี้ ให้ไปปฏิบัติงาน ณสำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ UNOSSC ที่กรุงเทพฯ โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่เริ่มให้ความร่วมมือในลักษณะนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017

นอกจากนี้ ไทยกับ UNOSSC ยังได้ร่วมกันจัดทำหนังสือ South-South in Action Series เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาของไทยแก่ประเทศและคู่ร่วมมือทั่วโลก เช่น Sustainability in Thailand: Experience for Developing Countries และ Mapping South-South Cooperation in ASEAN UNOSSC เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมและดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

โดยมุ่งเน้นความร่วมมือไต้-ใต้และไตรภาคี สามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UNOSSC ได้ที่เว็บไซต์:
https://www.unsouthsouth.org

ไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้ร่วมกับ ESCAP และ UNOSSC เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการพัฒนาเพื่อมุ่งตอบสนองต่อนโยบายและพัฒนาการของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยได้ริเริ่มการประชุมที่สำคัญ ได้แก่

(1) Regional Consultation on South-South Cooperation in Asia and the Pacific: Towards the Buenos Aires Plan of Action 40th Anniversary และ

(2) การประชุม Asia-Pacific Directors-General Forum for South-South and Triangular Cooperation (Regional DG Forum) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก

มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการเสริมสร้างการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เพื่อลดความซ้ำซ้อนของความร่วมมือระหว่างกันผ่านกรอบความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคี และให้ตอบสนองต่อความต้องการและความเชี่ยวชาญ ของประเทศผู้รับและประเทศผู้ให้ ตามลำดับให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับประเด็นด้านการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่มีความหลากหลาย

โดยเฉพาะประเทศหมู่เกาะ และประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยที่สุด โดยทั้งสองการประชุมจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เมื่อปี 2561

เชิญชมภารกิจและรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ ESCAP ได้ที่นี้

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UN Population Funds-UNFPA)

UNFPA ตระหนักถึงศักยภาพของไทยในการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูล และแนวปฏิบัติที่ดีกับประเทศกำลังพัฒนาในการพัฒนาคุณภาพและการเข้าถึงการบริการสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ และอนามัยมารดาและทารก (maternal and child health) รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรทั้งด้านการศึกษาและการบริการ
โดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุข พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ (midwife) UNFPA ประจำประเทศไทย
จึงได้ระบุยุทธศาสตร์ความร่วมมือใต้-ใต้ เป็นยุทธศาสตร์หลักของ Country Program Document
ของ UNFPA ในไทย โครงการความร่วมมือที่โดดเด่นที่ผ่านมาได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่หลายประเทศ

ความร่วมมือไตรภาคี ไทย-UNFPA-ภูฏาน ในโครงการ Project on
Strengthening Institutional Capacity in Maternal Health Program

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กของภูฏานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและให้ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์
ด้านการดูแลมารดาและทารกแรกเกิดให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขของภูฏานระหว่างปี 2555-2557 โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสำคัญ อาทิ

หลักสูตร International Advanced Midwifery Training las International Neo-Natal Program
เมื่อวันที่3-14 ธันวาคม 2555 จำนวน 21 คน

การดูงานด้านสาธารณสุขสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของภูฎานที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21-27 เมษายน 2556
และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขภูฏาน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2556 จำนวน 21 คน

ฝึกอบรมหลักสูตร International Advanced Midwifery: Making Motherhood Safer and Neo-Natal Nursing Program
โดยสถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี และกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2557
มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภูฏานเข้าร่วมจำนวน 22 คน

ความร่วมมือไตรภาคี ไทย-UNFPA-สปป.ลาว โครงการ Project on
Strengthening Midwifery Educators and Institutions for Lao PDR

เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กใน สปป.ลาว ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงพัฒนาหลักสูตร
และคู่มือการเรียนการสอนด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ของ สปป.ลาว ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ICM-WHO ( International Confederation of Midwives – ICM ) และ World Health Organization – WHO )
และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการผดุงครรภ์ของ สปป.ลาว
ได้แก่ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ และ preceptors ระหว่างปี 2558-2560 โดยมีการฝึกอบรม/ดูงานสำคัญๆ อาทิ

การศึกษาดูงานด้านนโยบายการศึกษาด้านการผดุงครรภ์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Study Visit on Midwifery Education for Lao Policy Makers) จำนวน 12 คนที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13-17 มิถุนายน 2559

การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครูผดุงครรภ์และครูคลินิก (ระดับอาวุโส) (Strengthening Midwifery Educators in Lao PDR)
ได้แก่ หลักสูตร4เดือน จำนวน 10 คน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน-20 ตุลาคม 2559 จำนวน 18 คน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน-20 ธันวาคม 2559

ความร่วมมือระหว่างไทยกับ UNFPA และเครือข่ายสถาบันไทย
South-South Cooperation Solution Network on Safe Motherhood

จัดการประชุม South-South Cooperation Solution on Preventable Causes of Maternal Death Meeting and Workshop
ในปี 2561 ที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีสำหรับแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และการลดอัตราการเสียชีวิตของมารดา รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศกำลังพัฒนา
เพื่อให้มีความร่วมมือกันต่อไป ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมกว่า 60 คน จาก 12 ประเทศ
ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย ติมอร์-เลสเต ปาปัวนิวกินี อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ เนปาล ภูฏาน และไทย

Knowledge Hub on Safe Motherhood

การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Community Empowerment to Strengthen Maternal and Newborn Health Care
ซึ่งจัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ
และภาควิชาการจำนวนทั้งสิ้น 24 คน จาก 10 ประเทศ
ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว ติมอร์-เลสเต อินโดนีเซีย เมียนมา เวียดนาม บังกลาเทศ ภูฏาน ปากีสถาน และปาปัวนิวกินี

โครงการอาสาสมัครของสหประชาชาติ
(The United Nations Volunteers (UNV) programme)

UNV มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสันติภาพ
ผ่านโครงการอาสาสมัคร โดยดำเนินงานทั่วโลกในหลากหลายชุมชน
ทั้งในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง โรงเรียน และโรงพยาบาล
เชิญชมภารกิจอาสาสมัครของ UNV ที่น่าสนใจได้ที่นี่

ในส่วนของความร่วมมือใต้-ใต้ ไทยกับ UNV ได้ร่วมกันในหลายกิจกรรม อาทิ

(1) โครงการ South-South Knowledge Exchange on Youth Volunteering for the Sustainable Development Goals เมื่อปี 2560 ที่กรุงเทพฯเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาสาสมัครเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(2) การร่วมจัดทำหนังสือ South-South in Action-South-South Volunteering a Driving force for Development: Experiences from Asia and the Pacific

นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมการประชุม UNV Partnership Forum ที่เมืองบอนน์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นการประชุมหลักของ UNV
(ช่วงปี 2557-2559) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากหน่วยงานประเทศต่างๆองค์กรระหว่างประเทศ และองค์การพัฒนาเอกชน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์ และการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและการดำเนินงานอาสาสมัคร ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และนานาชาติ รวมทั้ง การประชุม International Volunteer Service Exchange Conference ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
และ UNV เป็นเจ้าภาพ (ช่วงปี 2558 และ 2560) และการเปิดตัว UNV Online Volunteering Service ที่ ESCAP ในปี 2559
เนื่องใน วันอาสาสมัครสากล (วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี)

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
(UN Children’s Fund-UNICEF)

UNICEF ได้เล็งเห็นศักยภาพของไทยในการเป็นแหล่งข้อมูลของโลกด้านการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก
(Elimination of Mother-to-Child Transmission (EMTCT) of HIV and Syphilis) โดยร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
และ UNICEF จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของไทยที่เป็นประเทศที่สองของโลกรองจากคิวบา
และเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ได้รับเกียรติบัตรจากองค์การอนามัยโลก (WHO) รับรองว่าสามารถบรรลุเป้าหมาย
การยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี

การดูงานด้านสาธารณสุขสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของภูฎานที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 – 27 เมษายน 2556
และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขภูฏาน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2556 จำนวน 21 คน

ฝึกอบรมหลักสูตร International Advanced Midwifery: Making Motherhood Safer and Neo-Natal Nursing Program
โดยสถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี และกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557
มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภูฏานเข้าร่วมจำนวน 22 คน

ไทยกับ UNICEF ได้จัดงานแถลงความร่วมมือด้านการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก:ประสบการณ์ไทยสู่โลก (Announcement of South-South Cooperation on Elimination of Mother-to-Child Transmission (EMTCT) of HIV and Syphilis: Sharing Thailand’s EMTCT Best Practice with the World) เมื่อปี 2562

นอกจากนี้ ยังได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Multi-Country Capacity Building Workshop on Elimination of Mother-to-Child Transmission (EMTCT) Validation เพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและเรียนรู้รูปแบบ และประสบการณ์การบริหารจัดการ และการบูรณาการ EMTCT ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยมีผู้เข้าร่วม อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน คาซัคสถาน ยูเครน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ สปป.ลาว รวม 47 คน

ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวมีส่วนช่วยให้ประเทศต่างๆ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนเชิญชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับภารกิจของ UNICEF ได้ที่นี้

ชมการดำเนินงานของ UNICEF และ SDGS ได้ที่นี่

กองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF)

ไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับ PGTF สนับสนุนโครงการเพื่อการพัฒนาร่วมกัน (co-finance) โดยมีโครงการสำคัญๆ อาทิ ในช่วงปี 2560-2561 มีโครงการ International Training Course on Sufficiency Economy Practices in Community-based and Economic Development (CBED) ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 19 คน จากประเทศ 19 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ เบนิน ภูฏาน กัมพูชา จีน เอธิโอเปีย ฟิจิ กานา เคนยา มาลาวี โมร็อกโก เนปาล ไนจีเรีย โอมาน ศรีลังกา สวาซิแลนด์ แทนซาเนีย ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม

ปี 2561 โครงการ International Training Course on Sustainable Community Health Development through Community Health Volunteers: Monitoring, Evaluating, and Supervision โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 16 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย สปป.ลาว มองโกเลีย เมียนมา และปากีสถาน นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในช่วงปี 2563-2565

ความร่วมมือกับองค์การระดับภูมิภาค

สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (Colombo Plan Secretariat-CPS)

โดยภาพรวม ไทยมีความร่วมมือกับแผนโคลัมโบ ( Colombo Plan ) ในกรอบแผนงานหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ แผนงานที่ปรึกษาด้านยาเสพติด ( Drug Advisory Programme DAP ) แผนงานเด็กและสตรี ( Gender Affairs Programme-GAP ) และแผนงาน Capacity Building Programme ซึ่งประกอบด้วย Programme for Public Administration ( PPA ), Programme for Private Sector Development (PPSD), Long Term Scholarship Programme และ Programme for Environment and Climate Change

ทั้งนี้ สามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนโคลัมโบได้ที่เว็บไซต์:
https://colombo-plan.org

ในช่วงที่ผ่านมา ไทยและสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ได้ร่วมกันกันฝึกอบรมให้แก่ประเทศสมาชิกแผนโคลัมโบในสาขาต่างๆ อาทิ การเกษตร การท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้น เช่น Postharvest Technology of Fruit and Vegetable Crops for Developing Countries, Sustainable Community-based Eco-tourism Development, Sustainable Community Development, Sufficiency Economy in Microfinance for SMES Development และ Microcredit & Sufficiency Economy Philosophy (SEP)