หุ้นส่วนกับองค์การเอกชนต่างประเทศ & มูลนิธิ

ความร่วมมือกับองค์การเอกชนต่างประเทศ/มูลนิธิการศึกษา

มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (Thailand – United States Educational Foundation – TUSEF)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐฯ โดยกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่าย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2493 ตามเจตนารมณ์
ของวุฒิสมาชิก เจ วิลเลี่ยม ฟุลไบรท์เพื่อแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆทั่วโลก ให้เป็นองค์กรที่เสริมสร้าง ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา
ด้วยการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านวัฒนธรรม

กิจกรรมและความร่วมมือกับไทยมีหลากหลายรูปแบบทั้งทุนการศึกษาให้แก่ชาวไทยและชาวอเมริกันทุนการวิจัย
การพัฒนาการสอนและโครงการสอนภาษาอังกฤษในไทย

อาทิ Thai Graduate Scholarship (TGS), The Fulbright Foreign
Language Teaching Assistant Program (FLTA), Thai Visiting Scholar Program(TVS), The English Teaching Assistantship Program (ETA), U.S. Lectures/ Senior Researchers/Consultants
ซึ่งเป็นพื้นฐานในการขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นๆ ได้

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
previous arrow
next arrow
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
previous arrow
next arrow

มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Foundation Asia)

มูลนิธิคีนันแห่งเอเชียจัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย-สหรัฐฯ
ในโอกาสครบรอบ 45 ปี ( ปี 2539 ) ในชั้นต้น สถาบันคีนันแห่งมหาวิทยาลัย North Carolina
เป็น Implementing Agency ของโครงการ US-Thailand Development Partnership (USTD)
ระหว่างปี 2536-2541 เพื่อให้เป็นองค์กรที่สามารถคงอยู่ได้ด้วยตนเองโดยเป็นการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างไทย – สหรัฐอเมริกา – The Frank Hawkins Kenan Institute of Private Enterprise (KIPE)
ของมหาวิทยาลัย North Carolina และกองทุนการกุศล The William R. Kenan Jr. โดยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน
เพื่อเป็นเงินตั้งต้นในการดำเนินงานของมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย

มูลนิธิคีนันแห่งเอเชียมีความเชี่ยวชาญและมุ่งดำเนินงานในสาขาสำคัญๆ ได้แก่ Transformation Education โดยเฉพาะผ่าน STEM (Science Technology Engineering Mathematics)

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจ/วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (Strengthening Small Business and SMES)
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยเน้นกลุ่มเยาวชนและสตรี (Driving Social Inclusion)

กิจกรรมและโครงการที่มูลนิธิได้ร่วมดำเนินงานกับฝ่ายไทยมีความหลากหลาย อาทิ การจัดฝึกอบรมด้านการลดช่องว่างการพัฒนาในอาเซียนให้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม ภายใต้กรอบ Initiative for ASEAN Integration (IAI) หลักสูตร Enhancing Entrepreneurship-Experience and lesson Learned from Thailand หลักสูตร STEM Education

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
previous arrow
next arrow
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
previous arrow
next arrow

ความร่วมมือกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation)

มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์มีบทบาทสนับสนุนงานในไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1914 (2457)
และจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคเอเชียในไทย โดยให้ความช่วยเหลือไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย

ความร่วมมือกับไทยครอบคลุมสาขาสำคัญๆ ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านการต่างประเทศ
โดยให้งบประมาณ ผ่านทางมูลนิธิเอเชียเพื่อสนับสนุนความพยายามของอาเซียน
ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาค นวัตกรรมทางด้านการเกษตรและอาหารการพัฒนาเมือง และการพัฒนาแรงงาน