ความร่วมมือไตรภาคี

ภาพรวมความร่วมมือในกรอบ
ไตรภาคีของไทย

ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในคู่ร่วมมือไตรภาคีที่เข้มแข็งในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนากระทรวงการต่างประเทศ

โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency-TICA)
ได้ถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้
และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศคู่ความร่วมมือทั่วโลก

ไทยมีความร่วมมือไตรภาคีในรูปแบบโครงการและการเสริมสร้างศักยภาพหลายด้าน อาทิโครงการเพื่อการพัฒนาการจัดฝึกอบรมร่วมในด้านสำคัญๆ ซึ่งเป็นการผนึกความเชี่ยวชาญของไทยกับหุ้นส่วนที่เป็นคู่ร่วมมือ (partner provider)

เพื่อช่วยเหลือประเทศที่สามโดยได้ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ องค์การระดับภูมิภาค องค์การเอกชนต่างประเทศ และประเทศต่างๆทั่วโลก
ทั้งในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย ลาติน อเมริกา หมู่เกาะแปซิฟิกใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา