ตัวอย่างโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับเวียดนาม

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
previous arrow
next arrow
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดท้ายเงวียน
วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการชุมชน การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกชาตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) และเพิ่มมูลค่าชา/พัฒนาผลิตภัณฑ์จากชาเพื่อตอบ สนองต่อความต้องการของตลาด (เน้นตลาดในประเทศ)
๓. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
๔. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบวนเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการป่าไม้ชุมชน

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือทวิภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งชุมชนยั่งยืนต้นแบบ

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

พื้นที่

หมู่บ้านดงบัง และ หมู่บ้านดงเสี้ยน
อำเภอพูลอง จังหวัดท้ายเงวียน

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
previous arrow
next arrow
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเบ็นแจ
วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อส่งเสริมชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) ของชุมชนชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการประยุกต์ใช้การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือทวิภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งชุมชนยั่งยืนต้นแบบ

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

พื้นที่

เบ๊นแจ