ตัวอย่างโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับตองกา

Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
previous arrow
next arrow
โครงการความร่วมมือ ไทย-ตองกาเพื่อพัฒนาแปลงเกษตรกรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่สำนักพระราชวังตองกา
วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาระดับชุมชนที่ยั่งยืนในตองกา

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือทวิภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

สถานะโครงการ

ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว

พื้นที่

กรุงนูกู อะโลฟา