ตัวอย่างโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับศรีลังกา

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
previous arrow
next arrow
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบน
พื้นฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศรีลังกา
วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาหมู่บ้านชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กับ หุ้นส่วนการพัฒนาในศรีลังกา

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือทวิภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งชุมชนยั่งยืนต้นแบบ

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

พิ้นที่

๑. หมู่บ้าน เดลโตต้า พาฮากาลามา เมือง แคนดี้
๒. หมู่บ้าน ลักซา อุยานา เมือง โพลอนนารุวะ
๓. หมู่บ้าน วัดธุโพลา เมือง พุททาลัม