ตัวอย่างโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่าง
ไทยกับประเทศอื่นๆ

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
previous arrow
next arrow
โครงการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สาธารณรัฐฟิจิ
วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรูปแบบการพัฒนาทางเลือกหนึ่งแก่ประชาชนฟิจิที่จะเรียนรู้และนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติของตนเองได้

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือทวิภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งชุมชนยั่งยืนต้นแบบ

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

พิ้นที่

เมืองนาดูริ จังหวัดมากัวตา

ประเทศ

สาธารณรัฐฟิจิ

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
previous arrow
next arrow
โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อสร้างความพอเพียง-พอประมาณในระดับบุคคลและระดับครัวเรือน
๒. เพื่อสร้างความพอเพียง-พอประมาณในระดับชุมชน

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือทวิภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งชุมชนยั่งยืนต้นแบบ

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

พิ้นที่

หมู่บ้านราจาโคลา เมืองคูมิลา

ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
previous arrow
next arrow
โครงการพัฒนาชุมชนยังยืนต้นแบบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP)
และแนวคิด Smallholder Horticulture Empowerment and Promotion (SHEP)
วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อสร้างความพอเพียง พอประมาณในระดับบุคคลและระดับครัวเรือน
๒. เพื่อสร้างความพอเพียง-พอประมาณในระดับชุมชน
๓. เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน (ผู้นำชุมชน เกษตรกรต้นแบบ เกษตรกร เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรและปรับปรุงความต้องการของตลาดโดยใช้หลัก SEP และ SHEP

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือไตรภาคี
ไทย-ญี่ปุ่น-เซเนกัล

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งชุมชนยั่งยืนต้นแบบ

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

พิ้นที่

หมู่บ้านลัมพู เมืองลูกา

ประเทศ

สาธารณรัฐเซเนกัล