ตัวอย่างโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับเมียนมา

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
previous arrow
next arrow
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในรัฐยะไข่
วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้อย่างยั่งยืน
๒. เพื่อเผยแพร่และสร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืน

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือทวิภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

พื้นที่

หมู่บ้านอ่องได เมืองชิดต่วย รัฐยะไข่

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
previous arrow
next arrow
โครงการพัฒนาชุมชนยั่งยืนต้นแบบตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ รัฐคะหยิ่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อสร้างความพอเพียง-พอประมาณในระดับบุคคลและระดับครัวเรือน
๒. เพื่อสร้างความพอเพียง-พอประมาณในระดับชุมชน

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือทวิภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งชุมชนยั่งยืนต้นแบบ

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

พื้นที่

๑. หมู่บ้านเละเกะกอ เมืองเมียวดี
๒. หมู่บ้านมะจีจูน เมืองพะอัน