ตัวอย่างโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับโมซัมบิก

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
previous arrow
next arrow
โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สาธารณรัฐโมซัมบิก
วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยใช้แนวทางการพัฒนาของไทยผ่านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือทวิภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งชุมชนยั่งยืนต้นแบบ

สถานะโครงการ

ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว

พื้นที่

จังหวัดกาซา