ตัวอย่างโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาไทย-เยอรมนี-มองโกเลีย

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
The Psychology Of Color In Car Design
The Psychology Of Color In Car Design
The Psychology Of Color In Car Design
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
The Psychology Of Color In Car Design
The Psychology Of Color In Car Design
The Psychology Of Color In Car Design
previous arrow
next arrow
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในมองโกเลีย
วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือไตรภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งชุมชนยั่งยืนต้นแบบ

สถานะโครงการ

ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว

พื้นที่

จังหวัดบายันฮองกอร์เซเลงเก้และอูฟ