ตัวอย่างโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับเลโซโท

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
previous arrow
next arrow
โครงการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ราชอาณาจักรเลโซโท
วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการที่ดิน
๒. เพื่อการเกษตร สำหรับเป็นทางเลือกในการพัฒนาไปสู่การเกษตรที่ยั่งยืนในเลโซโท

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือทวิภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

สถานะโครงการ

ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว

พิ้นที่

เขต Matsieng