ตัวอย่างโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับสปป. ลาว

Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
previous arrow
next arrow
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่วิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำข้าง นครหลวงเวียงจันทน์
วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่วิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงช้าง นครหลวงเวียงจันทน์
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรสะอาดได้ผลผลิตปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่ยั่งยืนในกรมวิทยาลัยเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง ตลอดจนนักศึกษาและชุมชนในนครหลวงเวียงจันทน์

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือทวิภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

สถานะโครงการ

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

พื้นที่

นครหลวงเวียงจันทน์

Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
previous arrow
next arrow
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่วิทยาลัยเทคนิค-วิชาชีพ แขวงคำม่วน
วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วน
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเกษตรสะอาดและผสมผสาน เพื่อให้เป็นต้นแบบที่ยั่งยืน
๓. เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านเกษตรสะอาดและผสมผสานที่มีความพร้อมสำหรับการ ให้บริการวิชาชีพ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือทวิภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

สถานะโครงการ

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

พื้นที่

แขวงคำม่วน

Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
previous arrow
next arrow
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่โรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพแบบผสม แขวงเซกอง
วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพแบบผสม แขวงเซกอง สปป. ลาว
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรสะอาดได้ผลผลิตปลอดภัย ให้เป็นต้นแบบที่ยั่งยืนในโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสม แขวงเซกอง ตลอดจนนักศึกษาและชุมชนในแขวงเซกอง
๓. เพื่อพัฒนาโรงเรียนฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ที่มีความพร้อมสำหรับการให้บริการวิชาชีพ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือทวิภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

สถานะโครงการ

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

พื้นที่

แขวงเซกอง

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
previous arrow
next arrow
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ให้แก่โรงเรียน เทคนิค-วิชาชีพแบบผสม แขวงไชยะบูลี
วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
ตามวิชาชีพแบบผสม แขวงไชยะบูลี สปป. ลาว
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรสะอาดได้ผลผลิตปลอดภัยให้เป็นต้นแบบที่ยั่งยืนในโรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพแบบผสมแขวงไซยะบุรี ตลอดจนนักศึกษาและชุมชนในแขวงไซยะบูลี
๓. เพื่อพัฒนาโรงเรียนฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ที่มีความพร้อมสำหรับการให้บริการวิชาชีพ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือทวิภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

พื้นที่

แขวงไซยะบูลี

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
previous arrow
next arrow
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ โรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพ แขวงบ่อแก้ว
วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพ แขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรสะอาดได้ผลผลิตปลอดภัย ให้เป็นต้นแบบที่ยั่งยืนในโรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพ แขวงคำม่วน ตลอดจนนักศึกษาและชุมชนในแขวงบ่อแก้ว
๓. เพื่อพัฒนาโรงเรียนฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ที่มีความพร้อมสำหรับการให้บริการวิชาชีพ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือทวิภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

พื้นที่

แขวงบ่อแก้ว

The Mysterious Case of Car Design
The Mysterious Case of Car Design
The Mysterious Case of Car Design
The Mysterious Case of Car Design
previous arrow
next arrow
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ให้แก่โรงเรียน เทคนิค-วิชาชีพแบบผสม แขวงอัดตะปือ
วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพแบบผสม แขวงอัดตะปือ สปป. ลาว
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรสะอาดได้ผลผลิตปลอดภัย ให้เป็นต้นแบบที่ยั่งยืนในโรงเรียนเทคนิค-วิชาชีพแบบผสมแขวงอัตตะปือ ตลอดจนนักศึกษาและชุมชนในแขวงอัดตะปือ
๓. เพื่อพัฒนาโรงเรียนฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ที่มีความพร้อมสำหรับการให้บริการวิชาชีพ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือทวิภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

พื้นที่

แขวงอัดตะปือ