ตัวอย่างโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับกัมพูชา

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
The Psychology Of Color In Car Design
The Psychology Of Color In Car Design
The Psychology Of Color In Car Design
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
The Psychology Of Color In Car Design
The Psychology Of Color In Car Design
The Psychology Of Color In Car Design
previous arrow
next arrow
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกัมพูชา
(ตะโบกวิน – บันเตียเมียนเจย)
วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับพออยู่พอกิน
๓. เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชาวกัมพูชาที่สนใจ

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือทวิภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งชุมชนยั่งยืนต้นแบบ

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินงาน

พิ้นที่

ตะโบกวิน – บันเตียเมียนเจย