ตัวอย่างโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับภูฏาน

Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
previous arrow
next arrow
โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OGOP
วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Gewog One Product – OGOP) รวมถึงการออกแบบและการตลาดทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือทวิภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งชุมชนยั่งยืนต้นแบบ

สถานะโครงการ

ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว

พื้นที่

กรุงทิมพู

Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
previous arrow
next arrow
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงสำหรับชุมชน OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน
หรือโครงการ OGOP Model II
วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาต้นแบบชุมชนการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือทวิภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งชุมชนยั่งยืนต้นแบบ

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

พื้นที่

๑. ฮา
๒. วังดีโพดรัง
๓. ทรองซา

๔. ลุนซี
๕. ทาชิยังซี
๖. ซิรัง

HTML5
PlayPlay