ตัวอย่างโครงการความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับเบนิน

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
previous arrow
next arrow
โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สาธารณรัฐเบนิน
วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในรูปแบบบ้านเกษตรกรตัวอย่าง
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ เมืองจาโคโตเม

ประเภทความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือทวิภาคี

ประเภทของโครงการ

การจัดตั้งชุมชนยั่งยืนต้นแบบ

สถานะโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

พิ้นที่

เมืองจาโคโตเม