หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาคเกษตร

สนับสนุนระบบการจัดการเกษตรองค์รวม ที่มุ่งเน้น การลดความอ่อนแอของเกษตรกร ส่งเสริมความมั่นคง ด้านอาหาร การอนุรักษ์น้ำและความหลากหลายทางชีวิภาพ

ชุมชนสุขภาพดี

การสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม การพึ่งพาตนเอง การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาสมรรถนะภาพ
ของมนุษย์

คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่ดี หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

ความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำ

เน้นระบบการจัดการน้ำเสีย การใช้และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และการฟื้นฟูระบบนิเวศ

การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ

ส่งเสริมการผลิตที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปกป้องระบบนิเวศ

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืน

การเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือโดยการนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

TICA Thailand - SEP ep 1 : หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน
PlayPlay
TICA Thailand - SEP ep 2 : อุบัติใหม่ มิใช่ อุบัติเหตุ
PlayPlay
TICA Thailand - SEP ep 3 : การศึกษาอย่างรับผิดชอบ กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
PlayPlay
TICA Thailand - SEP ep 4 : เกษตรสู่คู่วัฒนธรรม
PlayPlay
TICA Thailand - SEP ep 5 : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนยั่งยืนต้นแบบ
PlayPlay
TICA Thailand – SEP ep 6 : ศูนย์เรียนรู้..ต้นแบบแห่งความยั่งยืน
PlayPlay
TICA Thailand – SEP ep 7 : ความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืน
PlayPlay
TICA Thailand – SEP ep 8 : ทีมประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
PlayPlay
previous arrow
next arrow
TICA Thailand - SEP ep 1 : หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน
TICA Thailand - SEP ep 1 : หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน
TICA Thailand - SEP ep 2 : อุบัติใหม่ มิใช่ อุบัติเหตุ
TICA Thailand - SEP ep 2 : อุบัติใหม่ มิใช่ อุบัติเหตุ
TICA Thailand - SEP ep 3 : การศึกษาอย่างรับผิดชอบ กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
TICA Thailand - SEP ep 3 : การศึกษาอย่างรับผิดชอบ กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
TICA Thailand - SEP ep 4 : เกษตรสู่คู่วัฒนธรรม
TICA Thailand - SEP ep 4 : เกษตรสู่คู่วัฒนธรรม
TICA Thailand - SEP ep 5 : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนยั่งยืนต้นแบบ
TICA Thailand - SEP ep 5 : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนยั่งยืนต้นแบบ
TICA Thailand – SEP ep 6 : ศูนย์เรียนรู้..ต้นแบบแห่งความยั่งยืน
TICA Thailand – SEP ep 6 : ศูนย์เรียนรู้..ต้นแบบแห่งความยั่งยืน
TICA Thailand – SEP ep 7 : ความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืน
TICA Thailand – SEP ep 7 : ความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืน
TICA Thailand – SEP ep 8 : ทีมประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
TICA Thailand – SEP ep 8 : ทีมประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
previous arrow
next arrow
ระดับประเทศ

เศรษฐกิจพอเพียงถูกรวมอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะเวลา ๒๐ ปีนอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อกำหนดนโยบายประเทศอีกด้วย

ระดับภูมิภาค

ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนและผู้ประสานงานอาเซียน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยได้เตรียมแผนความร่วมมือใต้-ใต้ในอาเซียน
และจัดหาเครื่องมือและความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ระดับภูมิภาคแก่ประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นผู้ประสานงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่นๆ เช่น ACD และ CICA อีกด้วย

ระดับสากล

ตลอดระยะเวลาของการเป็นประธานกลุ่ม ๗๗ ของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความร่วมมือใต้-ใต้และแบ่งปันแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนับสนุนการบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมหลักของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการดำเนินการพัฒนาทางการทูต

๑. หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (AITC) เป็นการฝึกอบรมระยะสั้นช่วงระยะเวลาประมาณ ๒-๓ สัปดาห์ สำหรับประเทศกำลังพัฒนาภายใต้ ๕ หัวข้อหลักของ AITC : SEP, Food Security, Public Health, Climate Change และหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ SDGs

๒. หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติของไทย (TIPP) เป็นทุนเต็มจำนวน
เพื่อศึกษาต่อปริญญาโทในประเทศไทย

๓. การจัดการศึกษาดูงานบัวแก้วสัมพันธ์ ๑ สัปดาห์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาดูงานได้เรียนรู้ ใช้ความชำนาญและแนวทางปฏิบัติของประเทศไทยในสาขาต่างๆเป็นแบบอย่างในการ

๔. การออกแบบกิจกรรม ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามความต้องการของประเทศ
คู่ร่วมมือและสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและศักยภาพของประเทศไทยในการดำเนินโครงการพัฒนาในต่างประเทศ

โครงการเพื่อการพัฒนาในต่างประเทศที่ประยุกต์ใช้ SEP

ตัวอย่างพื้นที่โครงการ

Slide

ประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือด้าน SEP

ปัจจุบัน (พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ได้มีการดำเนินโครงการดังกล่าวใน ๒๑ ประเทศทั่วโลก โดย ๑๗ ประเทศ อยู่ในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา บรูไน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ติมอร์-เลสเต เนปาล บังกลาเทศ ภูฏาน ศรีลังกา ตองกา ฟิจิ หมู่เกาะโซโลมอน วานูอาตู คีร์กิซ และมองโกเลีย และ ๔ ประเทศ ในแอฟริกา ได้แก่ เลโซโท โมซัมบิก เบนิน และเซเนกัล รวมทั้งอยู่ระหว่างพิจารณา ขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่น ๆ ที่ได้แสดงความประสงค์ขอร่วมดำเนินโครงการอีกหลายแห่ง