สมพงษ์ วรกุล (โตโต้)

อาสาสมัครเพื่อนไทยในสาขาการเกษตร – นักพัฒนาการเกษตร ปฏิบัติงานในโมซัมบิก
ระหว่าง 29 ตุลาคม 2562 ถึง 28 ตุลาคม 2563
E-Magazine issue 7

มัชฌิมาพร ส่องแสง (จิ๊บ)

อาสาสมัครเพื่อนไทยในสาขาสาธารณสุข – นักเทคนิกประจำห้องปฏิบัติการ
ณ Royal Centre for Disease Control กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรภูฏาน
E-Magazine issue 8

อาสาสมัครเพื่อนไทยอยู่ช่วยสนับสนุนงานท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด – 19

ภายใต้หน้ากากและชุดป้องกันโรค เป็นการยากที่จะรู้ว่า ใครเป็นใคร ในห้องปฏิบัติการทดสอบไวรัสและชีวโมเลกุล ณ Royal Centre for Disease Control (RCDC) ราชอาณาจักรภูฏาน

อาสาสมัครกับการเสริมสร้างความร่วมมือและคำตอบสำหรับการพัฒนา

ความร่วมมือระหว่างกันและอาสาสมัครเป็นแนวทางหนึ่งที่ทุกคนสามารถกระทำได้เพื่อให้โลกดีขึ้น
และทุกคนมีความสุขมากขึ้น