สาธารณรัฐตูนิเซีย

สาธารณรัฐตูนิเซีย

กระทรวงการต่างประเทศมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในนามรัฐบาล ไทยให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐตูนิเซีย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้าน มนุษยธรรมและทางการแพทย์แก่ประชาชนตูนิเซียในกรณีการแพร่ ระบาด ของโรคโควิด-๑๙ ตามคำร้องขอของรัฐบาลตูนิเซีย
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศ
ได้จัดส่ง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่
เครื่องผลิตออกซิเจน ๑๐ ลิตร จำนวน ๖ เครื่อง
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมือ จำนวน ๓๐ เครื่อง
หน้ากากอนามัย จำนวน ๖๐๐ กล่อง
และถุงมือยางทางการแพทย์ จำนวน ๒๐๐ กล่อง
ให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐตูนิเซีย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้าน มนุษยธรรมและทางการแพทย์แก่ประชาชนตูนิเซียในกรณีการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ตามคำขอของรัฐบาลตูนิเซียซึ่งกำลังเผชิญกับ ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการแพร่ ระบาดดังกล่าว

ทั้งนี้ไทยและตูนิเซียมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและเป็นมิตร โดยทั้ง
สองฝ่ายได้เพิ่มพูนความใกล้ชิดและขยายความร่วมมือในหลายด้าน ตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี ๒๕๑๐ โดย เฉพาะด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางวิชาการ นอกจากนี้ รัฐบาลตูนิเซียได้ให้ความช่วยเหลือ
และอำนวยความสะดวกในการอพยพ แรงงานไทยออกจากลิเบียเมื่อปี ๒๕๕๔ และการอพยพนักศึกษาไทยออก จากลิเบียผ่านตูนิเซียในปี ๒๕๖๓ ด้วย