หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หมายถึง สิทธิของชนชาวไทยทุกคน ในการได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึง ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน โดยภาระด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการไม่เป็นอุปสรรคที่บุคคลจะได้รับสิทธินั้น ไทยให้ความสำคัญและยึดมั่น ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

ไทยได้แสดงให้เห็นว่า ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยสามารถรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงมาตรฐานด้านสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี ยังมีความท้าทายอีกหลายประการที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันพัฒนาและแก้ไข และประเทศไทยพร้อมร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

HTML5
PlayPlay
COVID-19 Health Related Services
General Population.

Free COVID-19 vaccination.

Health Facilities Provincial Public Health Office NHSO Regional Offices will provide COVID-19 vaccine to Thai citizens.

At Risk of exposure or PUI.

Free COVID-19 screening and testing (RT-PCR/ATK).

Not Detected

Isolation/Quarantine for 14-day at home or health facilities.

After 14-day Isolation/quarantine re-test for “Free”.

Detectable

refer to public or private hospital, hospitel, or field hospital.

COVID-19 Patients.

COVID-19 patients will receive free treatment in both public and private health facilities.

The government will pay for medical cost.

Public hosp. payment system based on DRGs +.

Medical and protective equipment cost+.

Medication cost +.

Lab test and specimen collection cost.

Private hospital can reimburse every items (16 categories).

Suffer from COVID-19 Vaccine.

Preliminary financial compensation.

Thais who suffer from adverse Reaction of COVID-19 vaccination will apply the defendant to Regional Sub-committee to consider for the Financial Compensation.

It will be paid within 5 working days.

COVID-19 Budget Managed by NHSO
Health Related Services

Infection control and prevention service fee.

COVID-19 vaccination service fee (for Thai/dose).

Patient treatment fee.

Immune Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) diagnosis and treatment service fee.

Healthcare cost for patient who has adverse event from vaccination.

The components of effective budget management
The components of effective budget management

Smart Authentication.

Application Programming Interface (API, Standard Dataset).

Dashboard for Monitoring and Evaluation.

Claim and Audit (pre/post).

Consumer protection through 1330 contact center.

Impact & Lesson learnt
The components of effective budget management

Integrate payment for public health actions and treatment.

New normal services and management.

Maximize use of digital innovation, telemedicine.

Civil Society Organization (CSO) participation.

Proactive 1330 Contact center.

Future Challenges
Future Challenges

COVID-19 budget should not crowd out UCS budget.

Standard operating procedure on financing pandemic and effective public financial management.

Data linkage across 3 schemes and different agencies both health and non-health organization for effective management.

Other services

Influenza Vaccine.

Capitation payment (for unemployed).

Preliminary financial compensation for disabled.

Preliminary Financial Compensation for people who has an adverse event from vaccine.

Community Health Fund to fight COVID-19

Community Health Fund (CHF) is matching Fund by NHSO and Local Government to promote.

COVID-19 Public health awareness.

COVID-19 Prevention and Promotion ie. buying mask or alcohol to the community members especially
for vulnerable group..

แผนงานโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
พัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ระหว่างไทยกับเคนยา (Universal Health Coverage – UHC)

ไทยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่เคนยา ผ่านโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Universal Health Coverage – UHC) ระหว่างไทยกับเคนยา ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดประสบการณ์ของไทยในการพัฒนาระบบ UHC ของไทยให้แก่เคนยา เพื่อให้เคนยาสามารถพัฒนาระบบ UHC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การนำผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุขเคนยาเดินทางมาประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านระบบ UHC การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลา ๒ ปี แก่บุคลากรเคนยา จำนวน ๒ คน ในสาขา Health Technology Assessment (HTA) ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งปัจจุบันมี Ms. Patricia Nyokabi ตำแหน่ง Senior Pharmacist จาก Othaya National Teaching and Referral Hospital กระทรวงสาธารณสุข เคนยา และ Ms.Tabitha Okech ตำแหน่ง Sub-Country Medical Officer of Health กระทรวงสาธารณสุข เคนยา ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในภาคการเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

Ms.Patricia Nyokabi

ตำแหน่งปัจจุบัน
Senior Pharmacist
(Othaya National Teaching and Referral Hospital,Ministry Of Health)

Ms.Tabitha Okech

ตำแหน่งปัจจุบัน
(Sub-Country Medical Officer of Health, Ministry of Health)