สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 24 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
นายตามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน (oxygen concentrators) จำนวน ๒๕ เครื่อง
สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน ๒๕ เครื่อง และเครื่องวัด ออกซิเจนปลายนิ้วจำนวน
๔๕ เครื่อง ซึ่งรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศ และมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันบริจาคให้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

โดยมีนาง Poornima Gunasekera อุปทูตฯ ศรีลังกาประจำประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ และผู้แทนจาก มูลนิธิสมเด็จ
พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารใน พระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ นายเจริญ ภักดีธนากุล กรรมการมูลนิธิฯ
นาง นางลาวัลย์ กันซาติ รองประธานกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรง พยาบาล และตร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการและเลขานุการ กองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลเข้าร่วมด้วยการบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินนโยบายให้ ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ของไทยแก่ศรีลังกาเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิต-๑๙ โดยการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับศรีลังกาและไมตรีจิตของผู้มีจิตศรัทธา ที่มีต่อชาวศรีลังกา