สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่เนปาล 24 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายตุสิต เมนะพันธุ์ รองปลัด กระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องผลิตออกซิเจน (oxygen concentrators) สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จำนวน 46 เครื่อง ซึ่งรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่าง ประเทศ และองค์กรพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล วัดไทยลุมพินี เนปาล และมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน รวมทั้งมูลนิธิ วีระภุชงค์ ร่วมกันบริจาคให้แก่ประเทศเนปาล โดยมี นาย Ganesh Prasad Dhakal เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเป็น ผู้รับ มอบ ทั้งนี้ สิ่งของบริจาคทั้งหมดจะจัดส่งไปเนปาลทางเครื่องบินในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ พระธรรมทูตสาย ประเทศอินเดีย-เนปาล
วัดไทยลุมพินี เนปาล และมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน ได้บริจาค เครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 17 เครื่อง โดยได้ขนส่งไปยังเนปาลแล้วเครื่องผลิตออกซิเจนที่ฝ่ายไทยได้บริจาคให้ฝ่ายเนปาล ทั้งหมด 63 เครื่อง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 รวมจำนวนการบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินนโยบายให้ ของไทยแก่เนปาลซึงเป็นมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิด ทางด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมกับไทย ที่ได้รับผลกระทบจากความช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรม การดำเนินนโยบายให้ของไทยแก่เนปาลซึ่งเป็นมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดทางด้าน พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมกับไทย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกำลังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ ความช่วยเหลือในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธุ์ที่ใกล้ชิตระหว่างไทยกับเนปาล และไมตรีจิต ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ