สาธารณรัฐนามิเบีย

สาธารณรัฐนามิเบีย

กระทรวงการต่างประเทศมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในนามรัฐบาล ไทยให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐนามิเบีย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้าน มนุษยธรรมและทางการแพทย์แก่ประชาชนนามิเบียในกรณี การแพร่ ระบาด ของโรคโควิด-๑๙ ตามคำร้องขอของรัฐบาลนามิเบีย เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดส่ง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าชนิดปรับ แรงดันอัตโนมัติ จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องดูดเสมะหะ จำนวน ๕๐ เครื่อง ให้แก่ รัฐบาลสาธารณรัฐนามิเบีย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และทางการแพทย์แก่ประชาชนนามิเบียในกรณีการแพร่ระบาดของโค วิด-๑๙ ตามคำขอของรัฐบาลนามิเบียซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาการ ขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการแพร่ระบาด ดังกล่าว

โดยเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นาย Gabriel Uahengo กงสุล กิตติมศักดิ์ไทยประจำสาธารณรัฐ นามิเบียเป็นผู้แทนในพิธีส่งมอบสิ่งของบริจาคให้กับกระทรวงการต่าง ประเทศสาธารณรัฐนามิเบีย โดยมี นาง Netumbo Nandi-Ndailwah รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ ทั้งนี้ ไทยและนามิเบียมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและเป็นมิตร โดยทั้ง สองฝ่ายได้เพิ่มพูนความใกล้ชิดและขยายความร่วมมือในหลายด้าน ตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี ๒๕๓๓ โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางวิชาการ น้ามิเบียเป็นประธานในพิธี