สาธารณรัฐอินเดีย

สาธารณรัฐอินเดีย

เที่ยวบินพิเศษนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่อินเดียและอพยพคนไทย และข้าราชการสถาน เอกอัครราชทูตที่ติดเชื้อโควิต-๑๙ กลับประเทศไทย

กระทรวงการต่างประเทศ โดยความอนุเคราะห์จากกองทัพอากาศ
มีกำหนดจัดเที่ยวบิน พิเศษจากกรุงเทพฯ – กรุงนิวเดลี อินเดีย
ในวันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖๔
ด้วยเครื่องบิน Airbus – A320 ของ กองทัพอากาศ เพื่อนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับมอบจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยไปให้ ความช่วยเหลือต้านมนุษยธรรมแก่อินเดียเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ในขากลับ เที่ยวบินพิเศษจะนำชาวไทยและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในอินเดียกลับมาประเทศไทย โดย มีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทยในเวลา ๐๗.๐๐ น. และเดินทางกลับถึงประเทศไทยในเวลา ๑๗.๓๐ น. ของวันเดียวกัน

ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จะนำไปมอบให้อินเดีย ประกอบด้วย เครื่องผลิต ออกซิเจน (oxygen concentrator) ขนาดเล็ก
เตียงกระดาษจาก บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด
(Siam Cement Group SCG)
โดยจะส่งมอบผ่านสภากาชาดอินเดีย (India Red Cross Society) พร้อมนี้ เที่ยวบิน ดังกล่าวยังจะได้ช่วยนำเครื่องผลิตออกซิเจน (oxygen concentrator) ที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำ

ประเทศไทยและชุมชนอินเดียในประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้รวมทั้งขนส่ง ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นไปสนับสนุนภารกิจในการดูแลคน ไทยให้กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเตลีด้วย นอกจากนี้เที่ยวบินตังกล่าวจะนำชาวไทยรวมถึงและ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวนหนึ่งที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกรุงนิวเตลีและเมืองใกล้เคียงซึ่งประสบปัญหาในการได้รับการรักษา จาก
โรงพยาบาลท้องถิ่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโควิด-๑๙ ที่มีความรุนแรง อย่างยิ่ง

ส่งผลให้โรงพยาบาลท้องถิ่นไม่สามารถรองรับผู้ป่วยเพิ่มได้และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ต่อความต้องการและอาจ
ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ติดเชื้อได้
ภารกิจดังกล่าวสะท้อนมิตรภาพอันดีและใกล้ชิดระหว่างไทย กับอินเดียในฐานะมิตร ประเทศที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ กันในยามวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านสาธารณสุขและ การรับมือ กับการระบาดของโควิต-๑๙

ซึ่งนายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายไต้หารือ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อรับมือโควิต-๑๙ ระหว่างกันเมื่อปี ๒๕๖๓ โดยฝ่ายอินเตียได้อนุมัติการส่งออกยาสำคัญในการรักษาผู้ติด เชื้อโควิด-๑๙ ให้กับไทยเมื่อปี ๒๕๖๓ และยังสะท้อนถึงความร่วมมือ ระหว่าง
หน่วยงานของไทย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงความร่วมมือกับหน่วยงานของฝ่ายอินเดีย ในการร่วมมือกันเพื่อรับมือกับผล
กระทบ

ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิต-๑๙ ที่ส่งผลกระทบอย่าง รุนแรงในอินเดีย และให้ความช่วยเหลือ คนไทยในอินเดียซึ่งได้รับ ผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน