COVID-19

ความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ต่างประเทศในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

ประเทศไทยมีความร่วมมือและให้ช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข แก่ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา
แคริบเบียน เอเชียใต้และแอฟริกา เพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยครอบคลุมประเทศต่าง ๆ
ดังนี้ ชิลี อินเดีย นามิเบีย ปานามา เปรู ศรีลังกา และตูนิเซีย

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน/ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการบรรยายภาษาอังกฤษภายใต้หัวข้อ “Thailand’s health and medical cooperation with Latin American and the Caribbean countries” ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งนายแพทย์อนวัช เสริมสวรรค์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

เป็นวิทยากรโดยมีคณะทูตจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศลาตินอเมริกา และแคริบเบียน ในประเทศไทย ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ และสื่อมวลชนเข้าร่วมประมาณ ๔๐ คน การบรรยายข้างต้นสืบเนื่องจากที่ผ่านมา สจล. ได้ผลิตเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่ซึ่งประยุกต์จากต้นแบบพิมพ์เขียวของ Massachusetts Institute of Technology (MIT) เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการ ขาดแคลนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-๑๙

ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยนอกจากได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่
รุ่น KNIN II ที่ผลิตได้ให้แก่สถานพยาบาลในประเทศหลายแห่งแล้ว สจล. ยังได้มอบพิมพ์เขียวให้แก่ชิลีและเปรูเพื่อนำไปประกอบใช้งาน และต่อมา ได้มอบตัวเครื่องให้แก่ สปป. ลาว ด้วย

การบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการผลิตเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่ในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของฝ่ายไทยที่จะสนับสนุนประชาคมระหว่างประเทศในการจัดการกับโรค COVID-๑๙ โดย สจล. ย้ำถึงเจตนารมณ์ที่จะให้นวัตกรรม
เครื่องช่วยหายใจเคลื่อนที่ดังกล่าวเป็นสินค้าสาธารณะ

เพื่อให้ประชาคมระหว่างประเทศมีโอกาสเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน อนึ่ง ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาในช่วง COVID-๑๙ ในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย อาทิ การให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ปานามา

และการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการใช้แอปพลิเคชันในการติดตามข้อมูลผู้เดินทางเข้าไทยแก่เปรู ตลอดจนการส่งมอบหน้ากากผ้าโดยภาคเอกชนไทยผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ให้แก่ชาวชิลีและชาวปานามา

สาธารณรัฐอินเดีย

เที่ยวบินพิเศษนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้ แก่อินเดียและอพยพคนไทย และข้าราชการสถาน เอกอัครราชทูตที่ติดเชื้อโควิต-๑๙ กลับ ประเทศไทย

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้
แก่เนปาล
24 พฤษภาคม 2564

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
24 พฤษภาคม 2564

สาธารณรัฐตูนิเซีย

กระทรวงการต่างประเทศมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในนามรัฐบาลไทยให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐตูนิเซีย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้าน มนุษยธรรมและทางการแพทย์แก่ประชาชนตูนิเซีย
ในกรณีการแพร่ ระบาด ของโรคโควิด-๑๙

สาธารณรัฐนามิเบีย

กระทรวงการต่างประเทศมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในนามรัฐบาล ไทยให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐนามิเบีย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้าน มนุษยธรรมและทางการแพทย์แก่ประชาชนนามิเบียในกรณีการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙