ไม่ระบุ

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมมาชมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเพื่อนไทยในภูฏาน
ประเภท :

ไม่ระบุ
สาขาที่สอน :

ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน :

ไม่ระบุ
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ :

ไม่ระบุ

ทักษะอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน

พระราชาธิบดีของภูฏาน เยี่ยมชมการทำงานของอาสาสมัครเพื่อนไทย

ประเภท :ไม่ระบุ

สาขาที่สอน :

ทักษะอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ไม่ระบุ

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ :

ไม่ระบุ