นักพัฒนาการเกษตร (Agricultural Development)

พุทธิภูมิ อาสานอก

ประเภท : ภายใต้โครงการ

สาขาที่สอน : นักพัฒนาการเกษตร (Agricultural Development)

สถานที่ปฏิบัติงาน : เมือง Djakotomey

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 – 22 พฤศจิกายน 2563

การศึกษา-ครูสอนดนตรีพื้นบ้าน (Thai Folk Music Instructor)

วิชัยยันต์ จันทะเอียด
ประเภท :
นอกโครงการ

สาขาที่สอน :
การศึกษา-ครูสอนดนตรีพื้นบ้าน
(Thai Folk Music Instructor)

สถานที่ปฏิบัติงาน :
วิทยาลัยศิลปศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์
ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 15 กันยายน 2562 – 1 กรกฎาคม 2563

การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย (Thai Language Teaching Assistant)

พุธวดี ลีฬหาชีวะ

ประเภท :
ภายใต้โครงการ

สาขาที่สอน :
การเกษตร-นักพัฒนาการเกษตร
(Agricultural Development)

สถานที่ปฏิบัติงาน :
โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโมซัมบิก

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ :
29 ตุลาคม 2562 – 28 ตุลาคม 2563

สาธารณสุข-นักเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ (Laboratory Technologist)

มัชฌิมาพร ส่องแสง
ประเภท : ภายใต้โครงการ

สาขาที่สอน : สาธารณสุข-นักเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Technologist)

สถานที่ปฏิบัติงาน : Royal Centre for Disease Control, Department of Public Health,
Ministry of Health, Thimphu

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ :

28 ตุลาคม 2562 – 27 ตุลาคม 2563

การเกษตร-นักพัฒนาการเกษตร (Agricultural Development)

พิเชษฐ์ มีคำแก่น

ประเภท :
ภายใต้โครงการ

สาขาที่สอน : การเกษตร-นักพัฒนาการเกษตร
(Agricultural Development)

สถานที่ปฏิบัติงาน :
โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโมซัมบิก

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ :
29 ตุลาคม 2562 – 28 ตุลาคม 2563

การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย (Thai Language Teaching Assistant)

ทิพวัลย์ กัณธิยะ

ประเภท :
ภายใต้โครงการ

สาขาที่สอน : การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย
(Thai Language Teaching Assistant)

สถานที่ปฏิบัติงาน :
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศมัณฑะเลย์

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ :
3 มกราคม 2561 – 9 กุมภาพันธ์ 2564

การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย (Thai Language Teaching Assistant)

มินทร์ลดา ไพศาลรัตนกุล

ประเภท :
นอกโครงการ

สาขาที่สอน : การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย
(Thai Language Teaching Assistant)

สถานที่ปฏิบัติงาน :
มหาวิทยาลัยดานัง

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ :
1 กันยายน 2560 – 30 มิถุนายน 2561

การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย (Thai Language Teaching Assistant)

มณีนุช สุครีพ และ เฟื่องฟ้า แสงชมภู

ประเภท :
ภายใต้โครงการ

สาขาที่สอน :
การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย
(Thai Language Teaching Assistant)

สถานที่ปฏิบัติงาน :
มหาวิทยาลัยภูมินท์ พนมเปญ

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่

มณีนุช สุครีพ (7 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2563)
เฟื่องฟ้า แสงชมภู (23 กันยายน 2557- 30 กันยายน 2562)

การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย (Thai Language Teaching Assistant)

ประภัสสร สีหรักษ์
ประเภท :
นอกโครงการ

สาขาที่สอน : การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย
(Thai Language Teaching Assistant)

สถานที่ปฏิบัติงาน :
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง เมียนมา

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ :
23 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

การเกษตร-นักพัฒนาการเกษตร (Agricultural Development)

ซัดดัม สะแต

ประเภท :
ภายใต้โครงการ

สาขาที่สอน :
การเกษตร-นักพัฒนาการเกษตร
(Agricultural Development)

สถานที่ปฏิบัติงาน :
เมืองเฮร่า

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ :
16 มิถุนายน 2557 – 15 ธันวาคม 2558