15 ปี แห่งความสำเร็จ
ของโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครเพื่อนไทย
ในราชอาณาจักรภูฏานเมื่อ ปี 2561

คณะผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฎาน
เพื่อหารือการดำเนินงาน

ของโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยเมื่อปี 2560

 • นักพัฒนาการเกษตร (Agricultural Development)

  พุทธิภูมิ อาสานอก
  ประเภท : ภายใต้โครงการ
  สาขาที่สอน : นักพัฒนาการเกษตร (Agricultural Development)
  สถานที่ปฏิบัติงาน : เมือง Djakotomey
  ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 – 22 พฤศจิกายน 2563

 • การศึกษา-ครูสอนดนตรีพื้นบ้าน (Thai Folk Music Instructor)

  วิชัยยันต์ จันทะเอียด
  ประเภท : นอกโครงการ
  สาขาที่สอน : การศึกษา-ครูสอนดนตรีพื้นบ้าน
  (Thai Folk Music Instructor)
  สถานที่ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศิลปศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์
  ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 15 กันยายน 2562 – 1 กรกฎาคม 2563

 • การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย (Thai Language Teaching Assistant)

  พุธวดี ลีฬหาชีวะ
  ประเภท : ภายใต้โครงการ
  สาขาที่สอน : การเกษตร-นักพัฒนาการเกษตร
  (Agricultural Development)
  สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน
  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโมซัมบิก
  ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 29 ตุลาคม 2562 – 28 ตุลาคม 2563

 • สาธารณสุข-นักเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ (Laboratory Technologist)

  มัชฌิมาพร ส่องแสง
  ประเภท : ภายใต้โครงการ
  สาขาที่สอน : สาธารณสุข-นักเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ
  (Laboratory Technologist)
  สถานที่ปฏิบัติงาน : Royal Centre for Disease Control, Department of Public Health, Ministry of Health, Thimphu
  ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 28 ตุลาคม 2562 – 27 ตุลาคม 2563

 • การเกษตร-นักพัฒนาการเกษตร (Agricultural Development)

  พิเชษฐ์ มีคำแก่น
  ประเภท : ภายใต้โครงการ
  สาขาที่สอน : การเกษตร-นักพัฒนาการเกษตร
  (Agricultural Development)
  สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโมซัมบิก
  ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 29 ตุลาคม 2562 – 28 ตุลาคม 2563

 • การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย (Thai Language Teaching Assistant)

  ทิพวัลย์ กัณธิยะ
  ประเภท : ภายใต้โครงการ
  สาขาที่สอน : การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย
  (Thai Language Teaching Assistant)
  สถานที่ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศมัณฑะเลย์
  ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 3 มกราคม 2561 – 9 กุมภาพันธ์ 2564

 • การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย (Thai Language Teaching Assistant)

  มินทร์ลดา ไพศาลรัตนกุล
  ประเภท : นอกโครงการ
  สาขาที่สอน : การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย
  (Thai Language Teaching Assistant)
  สถานที่ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยดานัง
  ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 1 กันยายน 2560 – 30 มิถุนายน 2561

 • การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย (Thai Language Teaching Assistant)

  มณีนุช สุครีพ และ เฟื่องฟ้า แสงชมภู
  ประเภท : ภายใต้โครงการ
  สาขาที่สอน : การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย
  (Thai Language Teaching Assistant)
  สถานที่ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยภูมินท์ พนมเปญ
  ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
  มณีนุช สุครีพ (7 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2563)
  เฟื่องฟ้า แสงชมภู (23 กันยายน 2557- 30 กันยายน 2562)

 • การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย (Thai Language Teaching Assistant)

  ประภัสสร สีหรักษ์
  ประเภท : นอกโครงการ
  สาขาที่สอน : การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย
  (Thai Language Teaching Assistant)
  สถานที่ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง เมียนมา
  ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 23 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

 • การเกษตร-นักพัฒนาการเกษตร (Agricultural Development)

  ซัดดัม สะแต
  ประเภท : ภายใต้โครงการ
  สาขาที่สอน : การเกษตร-นักพัฒนาการเกษตร
  (Agricultural Development)
  สถานที่ปฏิบัติงาน : เมืองเฮร่า
  ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 16 มิถุนายน 2557 – 15 ธันวาคม 2558

 • การเกษตร-นักพัฒนาการเกษตร (Agricultural Development)

  ดวงกมล ทองถาวร และ จิราภรณ์ วันนะ
  ประเภท : ภายใต้โครงการ
  สาขาที่สอน : การเกษตร-นักพัฒนาการเกษตร
  (Agricultural Development)
  สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในเลโซโท
  ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 10 พฤษจิกายน 2562 – 9 พฤศจิกายน 2563

 • การเกษตร-นักพัฒนาการเกษตร (Agricultural Development)

  สมพงษ์ วรกุล
  ประเภท : ภายใต้โครงการ
  สาขาที่สอน : การเกษตร-นักพัฒนาการเกษตร
  (Agricultural Development)
  สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโมซัมบิก
  ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 29 ตุลาคม 2562 – 28 ตุลาคม 2563

 • ธรณีวิทยา-ศิลาวรรณา (Petrography)

  จงกลนี ขันมณี
  ประเภท : ภายใต้โครงการ
  สาขาที่สอน : ธรณีวิทยา-ศิลาวรรณา (Petrography)
  สถานที่ปฏิบัติงาน : โครงการความร่วมมือไทย – ลาว เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน
  ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ : 10 สิงหาคม 2558 – 9 สิงหาคม 2559