โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย

Friends from Thailand (FFT) Program

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

ความเป็นมา

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้เริ่มจัดส่งอาสาสมัครไทย
ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ (อายุระหว่าง 21-35 ปี) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
เป็นเวลา 1-2 ปี ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย
(Friends from Thailand: FFT) มาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนา ให้แก่มิตรประเทศของไทย

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการดำเนินโครงการ FFT เมื่อ 4 มีนาคม 2564

สาขาหลักที่ส่งอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
สาขาที่ประเทศไทยมีความพร้อมและความเชี่ยวชาญ เช่น

การเกษตร

การท่องเที่ยว

การศึกษา

พัฒนาชุมชน

สาธารณสุข

ทักษะอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถิติ FFT
ในระหว่างปี 2546 – 2564 มีอาสาสมัครเพื่อนไทยจำนวน 164 คน

57 คน

107 คน

พื้นที่ในการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างความสำเร็จของ FFT

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการดำเนินโครงการ FFT เมื่อ 4 มีนาคม 2564

นักพัฒนาการเกษตร – โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในดิมอร์ – เลสเต

ผู้ช่วยสอนภาษาไทย – โครงการพัฒนาภาควิชาภาษาไทย
ในเวียดนาม

นักเทคนิคในห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในภูฏาน

ครูสอนดนตรีพื้นบ้านใน สปป.ลาว

ประโยชน์ของ FFT ในมิติต่าง ๆ

1.ต่อประชาคมโลก

เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของไทยกับนานาประเทศทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

2.ต่อประเทศไทย

ส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในเวทีโลกในการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน

3.ต่อประเทศผู้รับ

กระชับความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีระหว่างไทยกับประเทศผู้รับและส่งเสริมความใกล้ชิดระดับประชาชน

4.ต่ออาสาสมัครเพื่อนไทย

เสริมสร้างพลังเยาวชน (power of youth) ของไทยในการทำงานที่สร้างสรรค์ในฐานะอาสาสมัครในต่างประเทศ
และส่งต่อแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพตนเองให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง

FFT กับการตอบโจทย์ SDGร

ในปี 2564 สำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Department of Economic and Social Affairs – UN DESA)
ได้คัดเลือกให้โครงการ FFT เป็นหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGs) จากการที่โครงการ FFT
มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ตอบโจทย์การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน
มีความน่าเชื่อถือ โครงการมีความยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
ได้มีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนการพัฒนา

ทั้งนี้ เป้าหมายของ FFT สอดคล้องกับ SDGS หลายประการ

แนวปฏิบัติที่ดีของ SDGs