วิชัยยันต์ จันทะเอียด

การศึกษา-ครูสอนดนตรีพื้นบ้าน
(Thai Folk Music Instructor)

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
previous arrow
next arrow

อาสาสมัครเพื่อนไทยกับภารกิจการสอนดนตรีพื้นเมือง
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายวิชัยยันต์ จันทะเอียด ปฏิบัติงานสอนดนตรีพื้นเมืองในวิทยาลัยศิลปศึกษานครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2562 ถึง 1 กรกฎาคม 2563