มินทร์ลดา ไพศาลรัตนกุล

การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย
(Thai Language teaching assistant)

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
previous arrow
next arrow

อาสาสมัครเพื่อนไทยปฏิบัติงานผู้ช่วยสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นางสาวมินทร์ลดา ไพศาลรัตนกุล ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561