คณะผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าเฝ้าฯ
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อหารือ
การดำเนินงานของ โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยเมื่อปี 2560

ทักษะอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน

The Mysterious Case of Car Design
The Mysterious Case of Car Design
The Mysterious Case of Car Design
The Mysterious Case of Car Design
previous arrow
next arrow

คณะผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าเฝ้าฯ
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อหารือการดำเนินงานของโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยเมื่อปี 2560