ภาพรวมโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (FFT)

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การส่งเสริมการพัฒนาผ่านการเชื่อมต่อที่ยั่งยืนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง

รัฐบาลไทยได้เปิดตัวโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย Friends From Thailand (FFT) ในปี 2546 เพื่อ เสริมสร้างและขยายบทบาทในการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศไทย โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรวัยหนุ่มสาวของไทยได้เสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาตัวเองจากการปฏิบัติงานพัฒนาในต่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มพูนความเข้าใจในวัฒนธรรม ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในประเทศที่อาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงาน

ในแต่ละปี อาสาสมัครเพื่อนไทยที่มีอายุระหว่าง 21 ถึง 35 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 1 หรือ 2 ปี ภายใต้โครงการพัฒนาต่าง ๆ ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) รวมทั้งไปปฏิบัติงานตามคำขอของประเทศผู้รับ (Individual Request) สาขาที่อาสาสมัครเพื่อนไทยไปปฏิบัติงาน เป็นสาขาพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ เช่น สาขาการเกษตร (ครูสอนด้านประมงในวิทยาเกษตรของลาว) สาขาสาธารณสุข (เช่น เภสัชกร นักชีววิทยาที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของศูนย์ควบคุมโรคในภูฏาน) สาขาการศึกษา (ครูสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในเวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา และครูสอนดนตรีในมหาวิทยาลัยศิลปศึกษาของลาว) สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว (วางแผนการท่องเที่ยว ออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับการท่องเที่ยวที่ภูฏาน) และสาขาพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเป็นครูสอนด้านการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ ด้านช่างกล และช่างไฟฟ้า เป็นต้น

โดยล่าสุดเมื่อปี 2564 United Nations Department of Economic and Social Affairs ได้คัดเลือกโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยให้เป็นตัวอย่างความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

ดังนั้นโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยจึงเป็นโครงการที่มีความสำคัญ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาระดับโลก