พุธวดี ลีฬหาชีวะ

การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย
(Thai Language Teaching Assistant)

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
previous arrow
next arrow

อาสาสมัครเพื่อนไทยปฏิบัติงานสอนภาษาไทยในราชอาณาจักรภูฏาน

นางสาวพุธวดี ลีฬหาชีวะ ปฏิบัติงานสอนภาษาไทยในสถาบันการท่องเที่ยวและบริการ สภาการท่องเที่ยว ราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2562 – 28 ตุลาคม 2563