พุทธิภูมิ อาสานอก

นักพัฒนาการเกษตร
(Agricultural Development)

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
previous arrow
next arrow

อาสาสมัครเพื่อนไทยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ในเวทีสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายพุทธิภูมิ อาสานอก แลกเปลี่ยนบทบาทการปฏิบัติงานอาสาสมัครเพื่อนไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่เบนินในงานวันสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations Day for South-South Cooperation) และการเปิดตัวหนังสือ South-South in Action (SSiA) ภายใต้หัวข้อ “South-South Volunteering as a driving force for development: Experiences from Asia and the Pacific”