พิเชษฐ์ มีคำแก่น

การเกษตร-นักพัฒนาการเกษตร
(Agriculture Development)

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
previous arrow
next arrow

อาสาสมัครเพื่อนไทยปฏิบัติงานในตำแหน่งนักพัฒนาการเกษตรที่สาธารณรัฐโมซัมบิก

นายพิเชษฐ์ มีคำแก่น ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักพัฒนาการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาธารณรัฐโมซัมบิก ระหว่างวันที่
29 ตุลาคม 2562 – 28 ตุลาคม 2563