ประภัสสร สีหรักษ์

การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย
(Thai Language teaching assistant)

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
previous arrow
next arrow

อาสาสมัครเพื่อนไทยปฏิบัติงานสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

นางสาวประภัสสร สีหรักษ์ ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 23 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563