ทิพวัลย์ กัณธิยะ

การศึกษา-ผู้ช่วยสอนภาษาไทย
(Thai LANGUAGE TEACHING ASSISTANT)

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
previous arrow
next arrow

อาสาสมัครเพื่อนไทยปฏิบัติงานสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

นางสาวทิพวัลย์ กัณธิยะ ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศมัณฑะเลย์ ในประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2561 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2564