ดวงกมล ทองถาวร และ จิราภรณ์ วันนะ

การเกษตร-นักพัฒนาการเกษตร
(Agricultural Development)

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
previous arrow
next arrow

สองอาสาสมัครเพื่อนไทยปฏิบัติงานในตำแหน่ง
นักพัฒนาการเกษตรในราชอาณาจักรเลโซโท

นางสาวดวงกมล ทองถาวร และนางสาวจิราภรณ์ วันนะ ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักพัฒนาการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในราชอาณาจักรเลโซโท ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 – 9 พฤศจิกายน 2563