ซัดดัม สะแต

การเกษตร-นักพัฒนาการเกษตร
(Agricultural Development)

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
previous arrow
next arrow

อาสาสมัครเพื่อนไทยปฏิบัติงานในตำแหน่งนักพัฒนาการเกษตร ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

นายซัดดัม สะแต ปฏิบัติงานในตำแหน่งพัฒนาการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ เมืองเฮร่า ประเทศติมอร์-เลสเต ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2557 – 15 ธันวาคม 2558