จงกลนี ขันมณี

ธรณีวิทยา-ศิลาวรรณา (Petrography)

The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
The Mysterious Case of Car Design
Porsche Sees Opportunity Fom Digital Revolution
How much is that old Volkswagen worth, anyway?
The Psychology Of Color In Car Design
Ford Shelby GT350 Lives On for Another Year
Engine Reliability: The Top 10 Brands
Engine Reliability: The Top 10 Brands
previous arrow
next arrow

อาสาสมัครเพื่อนไทยปฏิบัติงานในตำแหน่งนักธรณีวิทยา-ศิลาวรรณา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นางสาวจงกลมณี ขันมณี ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักธรณีวิทยา-ศิลาวรรณา ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – ลาว เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ถึง 9 สิงหาคม 2559